شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

خاک ورز حفاظتی مرکب

اجرای عملیات خاکورزی به روش حفاظتی با هدف مدیریت بقایای گیاهی یکی از موثرترین و موفق ترین روشهای خاکورزی در اراضی کشور طی سایان اخیر محسوب شده که علاوه بر پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی نظیر (مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت زمان ، کنترل ترافیک . کاهش هزینه های تولید) اهداف زراعی شامل (اصلاح ساختار خاک ، حفظ رطوبت خاک ، کنترل فرسایش آبی و بادی) بدنبال داشته است ، از اینرو خاکورزی حفاظتی مرکب (مجهز به سیستم خودکار فنی) قادر است علاوه بر تامین کلیه مزایای ذکر شده ، با انواع تراکتورهای مرسوم سازگار مطلوب تری در مقایسه با انواع نمونه های خارجی داشته باشد


0 ریالسبد خرید


اجرای عملیات خاکورزی به روش حفاظتی با هدف مدیریت بقایای گیاهی یکی از موثرترین و موفق ترین روشهای خاکورزی در اراضی کشور طی سایان اخیر محسوب شده که علاوه بر پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی نظیر (مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت زمان ، کنترل ترافیک . کاهش هزینه های تولید) اهداف زراعی شامل (اصلاح ساختار خاک ، حفظ رطوبت خاک ، کنترل فرسایش آبی و بادی) بدنبال داشته است ، از اینرو خاکورزی حفاظتی مرکب (مجهز به سیستم خودکار فنی) قادر است علاوه بر تامین کلیه مزایای ذکر شده ، با انواع تراکتورهای مرسوم سازگار مطلوب تری در مقایسه با انواع نمونه های خارجی داشته باشد

Rizki Sadig
Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig