شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

خاک ورز حفاظتی مرکب

اجرای عملیات خاکورزی به روش حفاظتی با هدف مدیریت بقایای گیاهی یکی از موثرترین و موفق ترین روشهای خاکورزی در اراضی کشور طی سایان اخیر محسوب شده که علاوه بر پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی نظیر (مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت زمان ، کنترل ترافیک . کاهش هزینه های تولید) اهداف زراعی شامل (اصلاح ساختار خاک ، حفظ رطوبت خاک ، کنترل فرسایش آبی و بادی) بدنبال داشته است ، از اینرو خاکورزی حفاظتی مرکب (مجهز به سیستم خودکار فنی) قادر است علاوه بر تامین کلیه مزایای ذکر شده ، با انواع تراکتورهای مرسوم سازگار مطلوب تری در مقایسه با انواع نمونه های خارجی داشته باشد


0 ریالسبد خرید


اجرای عملیات خاکورزی به روش حفاظتی با هدف مدیریت بقایای گیاهی یکی از موثرترین و موفق ترین روشهای خاکورزی در اراضی کشور طی سایان اخیر محسوب شده که علاوه بر پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی نظیر (مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت زمان ، کنترل ترافیک . کاهش هزینه های تولید) اهداف زراعی شامل (اصلاح ساختار خاک ، حفظ رطوبت خاک ، کنترل فرسایش آبی و بادی) بدنبال داشته است ، از اینرو خاکورزی حفاظتی مرکب (مجهز به سیستم خودکار فنی) قادر است علاوه بر تامین کلیه مزایای ذکر شده ، با انواع تراکتورهای مرسوم سازگار مطلوب تری در مقایسه با انواع نمونه های خارجی داشته باشد